Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2011r.

  Zapytanie ofertowe

  1. Zamawiający


  "InQbe" Sp. z o.o.
  ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn,
  tel.: +48 89 532 06 06 fax: +48 89 532 06 06 ,
  e-mail: biuro@inqbe.pl

  Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie zamówienia, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów:
  Marta Przyłęcka, Tel. 606 600 374; e-mail: mprzylecka@inqbe.pl

  2. Tytuł projektu


  „ InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych”

  Projekt dofinansowany w ramach:
  Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji
  Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  3. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest:
  a. przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego InQbe Sp. z o.o. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta zgodnie z odpowiednimi przepisami o rachunkowości i biegłych rewidentach,
  b. przeprowadzenie badania i wydanie opinii na temat zgodności projektu realizowanego przez InQbe sp. z o.o. z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.

  4. Termin realizacji zamówienia
  do 31 marca 2012 roku.

  5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności
  Wynagrodzenie płatne po realizacji usługi, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

  6. Kryteria oceny ofert
  Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne i merytoryczne ofert określone w punkcie 8 niniejszego zapytania. Kryterium oceny stanowi cena usługi.

  7. Sposób i termin składania ofert

  Pisemne oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 21 listopada 2011 r. do godz. 16:00 dnia 16 grudnia 2011 r.:
  • bezpośrednio w siedzibie InQbe Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn.
  • pocztą (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.)
  • faksem na nr 0 89 532 06 06.
  • mailem na adres: mprzylecka@inqbe.pl

  8. Sposób przygotowania oferty

  Oferta musi zawierać:
  • nazwę i adres oferenta,
  • oświadczenie wykonawcy, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • oferowaną cenę całkowitą usługi lub ceny jednostkowe usług określonych w pkt. 3 zapytania
  • oświadczenie wykonawcy wraz z uzasadnieniem, iż posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych funduszy private equity / venture capital lub inkubatorów przedsiębiorczości albo innych podmiotów dokonujących inwestycji kapitałowych w spółki nienotowane na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie obrotu.
  Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową albo sporządzona na papierze firmowym oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osoby reprezentujące oferenta.

  9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów


  Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.inqbe.pl w sekcji "Zamówienia" w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia w którym mija termin przyjmowania ofert.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty wyłącznie na podstawie ceny usługi określonej w pkt.3 lit.a niniejszego zapytania

  Olsztyn, 21.11.2011 r.

  dodano: 08.12.2011 r. 13:40