Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

   1. Zamawiający 


  InQbe  Sp. z o.o.
  ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn,
  tel.: +48 89 532 06 06 fax: +48 89 532 06 06 ,
  e-mail: biuro@inqbe.pl

  Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie zamówienia, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Marta Przyłęcka, Tel. 606 600 374; e-mail: mprzylecka@inqbe.pl

  2. Tytuł projektu

  „ InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych”

  Projekt dofinansowany w ramach:
  Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji
  Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


  3. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu komputerowego, w szczególności:

  - drukarka Ricoh Aficio SP C430DN – 1 szt

  - Notebook Sony Vaio SA3Z9E– 1 szt

  - Monitor liyama 27” Prolite B2776HDS-B1 – 1 szt

  - Ipad  3G 64GBX2 – 2 szt

  4. Termin realizacji zamówienia

  Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od dnia otrzymania przez Oferenta zlecenia od Zamawiającego.

  5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności


  Wynagrodzenie płatne po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury.

  6. Kryteria oceny ofert

  Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne ofert określone w punkcie 8 niniejszego zapytania.  Podstawowe kryterium oceny stanowi cena.

  7. Sposób i termin składania ofert

  Oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 04.11.2011 r. do godz. 16:00 dnia 15.11.2011 r.:
  -  bezpośrednio w siedzibie InQbe Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn.
  - pocztą (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.)
  - faksem na nr 0 89 532 06 06.

    - mailem na adres mprzylecka@inqbe,pl ( w temacie prosimy wpisać „Oferta- budowa serwisu”

  8. Sposób przygotowania oferty

  Oferta musi zawierać:
  - nazwę i adres oferenta,
  - oferowaną cenę usługi
  9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów

  Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty bezpośrednio (mailowo lub telefonicznie)  w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia w którym mija termin przyjmowania ofert.

  Olsztyn, 03.11.2011 r.

  dodano: 03.11.2011 r. 07:59