Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe - analiza systemu

  1. Zamawiający

  InQbe  Sp. z o.o.
  ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn,
  tel.: +48 89 532 06 06 fax: +48 89 532 06 06 ,
  e-mail: biuro@inqbe.pl

  Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie zamówienia, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Agnieszka Krajewska - Chomik, Tel. 89 532 06 06

  2. Tytuł projektu

  „ InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych”

  Projekt dofinansowany w ramach:
  Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji
  Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


  3. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie
  analizy dotycząca sposobu zwiększenia wydajności i funkcjonalności działającego systemu pod nazwą „Mr Edd”, który realizuje funkcje tak zwanego web scrappingu

  Inne istotne wymagania i oczekiwania:
  - zapoznanie się z istniejącym systemem „Mr Edd”

  - identyfikacja wąskich gardeł systemu pod względem wydajności i liczby równolegle przetwarzanych zadań wraz z proponowanym sposobem rozwiązania tych problemów

  - zaproponowanie algorytmów lub sposobu obsługi przez „Mr Edd” procesu web scrapingu stron zawierających dynamiczne i zmieniające się elementy (tworzone np. z poziomu JavaScript) w ramach drzewa DOM dokumentów XHTML

  - przeanalizowanie procesu web scrapingu, opartego o konwersję HTML do obrazów graficznych a następnie ekstrakcję danych w oparciu o proces graficznego rozpoznawania tekstu (OCR) i porównanie tej metody do stosowanej przez system oraz w oparciu o wnioski potwierdzenie lub zanegowanie celowości rozwoju tej metody jako potencjalnie lepszej od stosowanej     


  4. Termin realizacji zamówienia

  Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od dnia otrzymania przez Oferenta zlecenia od Zamawiającego.

  5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności

                                                                                                             
  Wynagrodzenie płatne po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury.

  6. Kryteria oceny ofert

  Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne ofert określone w punkcie 8 niniejszego zapytania. 

   

  Podstawowe kryterium oceny stanowi cena.

  7. Sposób i termin składania ofert

  Oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 10.07.2012 r. do godz. 16:00 dnia 23.07.2012 r.:
  -  bezpośrednio w siedzibie InQbe Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn.
  -  pocztą (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.)
  -  faksem na nr 0 89 532 06 06.

  - mailem na adres biuro@inqbe,pl ( w temacie prosimy wpisać „Oferta-analiza”

  8. Sposób przygotowania oferty

  Oferta musi zawierać:
  - nazwę i adres oferenta,
  - oferowaną cenę usługi

  - kontakt telefoniczny lub mailowy do Oferenta

  Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące oferenta.

  Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym systemem w siedzibie Zamawiającego, przed złozeniem oferty.


  9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów

  Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty bezpośrednio (mailowo lub telefonicznie)  w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia w którym mija termin przyjmowania ofert.

  Olsztyn, 09.07.2012 r.  dodano: 09.07.2012 r. 11:54