Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe - konkursowy film promocyjny

  1. Zamawiający

   
  InQbe  Sp. z o.o.
  ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn,

  tel.: +48 89 532 06 06 fax: +48 89 532 06 06 ,

  e-mail: biuro@inqbe.pl
   

  Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie zamówienia, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów:

  Marta Przyłęcka, Tel. 606 600 374; e-mail: mprzylecka@inqbe.pl

   

  2. Tytuł projektu

   

  „ InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych”

   
  Projekt dofinansowany w ramach:

  Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji

  Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

   

  3. Przedmiot zamówienia

   

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja krótkiego filmu reklamującego konkurs wyboru projektów technologicznych i internetowych „10za50za10”


  Realizacja obejmuje:

  - nagranie materiału

  - montaż,

  - udźwiękowienie,

  - przygotowanie grafiki,

  - nagranie na płytę,

  - osadzenie w oprogramowaniu

  Inne wymagania:

  - format internetowy

  - czas trwania– 3-5 minut

  4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

   

  Nagranie musi zostać zrealizowane w dniu 18.05.2013r. w  - Studio 4Piętro, ul. Żelazna 54, Warszawa
  od godz. 12.00. Opracowanie materiału powinno zostać zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych.

   

  5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności

   

  Wynagrodzenie płatne po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury.

   

  6. Kryteria oceny ofert

   

  Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania merytoryczne ofert określone w pkt.3 oraz kryteria formalne określone w punkcie 9 niniejszego zapytania.  Podstawowe kryterium wyboru stanowi cena.

   

  8. Sposób i termin składania ofert

   

  Pisemne oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 2 maja 2013 r. do godz. 16:00 dnia 10 maja 2013 r.:

  -  bezpośrednio w siedzibie InQbe Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn.

  -  pocztą (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.)

  - faksem na nr 0 89 532 06 06.
   

  9. Sposób przygotowania oferty

   
  Oferta musi zawierać:

  ·         nazwę i adres oferenta,

  ·   oświadczenie wykonawcy, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  ·         oferowaną cenę usługi

   

  Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące oferenta.

   
   

  10. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów

   

  Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.inqbe.pl w sekcji aktualności w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia w którym mija termin przyjmowania ofert.

   

  Olsztyn, 30.04.2013 r.


  dodano: 30.04.2013 r. 12:09