Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na usługi księgowe

  Zapytanie z dnia 15.08.2011 r.
   
  "InQbe"  Sp. z o. o.
  ul. Towarowa 1
  10-416 Olsztyn

  tel/ fax 89 532 06 06                                                  

  NIP: 524-256-87-12

  Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie zamówienia, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Wojciech Przyłęcki, tel. 501 713 813, e-mail: wprzylecki@iqpartners.pl
   
  W ramach realizowanego projektu „ InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych”,  dofinansowanego ze środków unijnych  InQbe Sp. z o. o.  z siedzibą w Olsztynie składa zapytanie dotyczące świadczenia usług księgowych w zakresie:
  a. prowadzenie ksiąg handlowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  b. rozliczania projektu finansowanego ze środków unijnych  
   
  Termin realizacji usługi  - od 01.09.2011 r. do 31.12.2013 r..
   
  Należności za świadczone usługi będą płatne w terminie 14 dni od wystawienia faktury Vat za każdy miesięczny okres rozliczeniowy.
   
  Ocenie podlegać będą oferty zawierające:
  1. nazwę i adres oferenta,
  2. datę wystawienia oferty
  3. okres ważności oferty
  4. oświadczenie wykonawcy, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  5. oferowaną miesięczną cenę usługi (netto)

  Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

  Pisemne oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 15.08.2011 do godz. 16:00 dnia 29.08.2011r.:
  1. bezpośrednio w siedzibie InQbe Sp. z o.o., ul. Towarowa 1 w Olsztynie
  2. pocztą (w przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.)
  3. mailem na adres: wprzylecki@iqpartners.pl
  4. faxem: 89 532 06 06
  O wynikach wyboru InQbe poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub mailowo. Informacja zostanie również umieszczona na stronie internetowej www.inqbe.pl w zakladce "Zamówienia".

  Olsztyn, 15.08.2011 r.
  dodano: 15.08.2011 r. 11:19