Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe - aplikacja mobilna

  Zapytanie ofertowe
  
  -APLIKACJA MOBILNA-
   
  1. Zamawiający 
  
  
  "InQbe" Sp. z o. o. 
  ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa,
  tel.: +48 89 532 06 06 fax: +48 89 532 06 06 ,
  e-mail: biuro@inqbe.pl 
  
  Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie zamówienia,
   w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów:
  Marta Przyłęcka, Tel. 606 600 374; e-mail: mprzylecka@inqbe.pl
   
  2. Tytuł projektu 
  
  
  „ InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych” 
  
  Projekt dofinansowany w ramach: 
  Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji 
  Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej 
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
  3. Przedmiot zamówienia 
  
  Przedmiotem zamówienia jest: 
  
  Stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej wprowadzenie książeczki dla dzieci przedszkolnych, która wspomaga naukę czytania na pierwszym etapie nauki czytania,
   przy wykorzystaniu założeń metody globalnej (Glena Domanna) oraz umieszczenie jej w sklepach: AppStore i Google Play.
  
  Aplikacja powinna zawierać:
  1.	Wejście do aplikacji
  2.	Strona wyboru (menu)
  3.	10-12 plansz bajki
  4.	Prosta gra np. memory (łączenie napisów słów kluczowych z odpowiadającymi im obrazkami).
  
  Każda z plansz zawierać powinna krótki tekst czytany przez lektora synchronicznie i pokazywany na ekranie w trakcie odczytu. 
  Tekst na planszach zawiera wyróżnione słowa kluczowe, które po naciśnięciu dają karty słowne, gromadzone w magicznej skrzyni. 
  Każda książeczka będzie zawiewała 3-5 słów kluczowych.
  Zebranie wszystkich kart umożliwia grę. 
  
  Aplikacja powinna być dostepna na następujących systemach operacyjnych
  - android
  - iOS
  
   4. Termin realizacji zamówienia 
  
  31.08.2016r.
   
  5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności 
  Wynagrodzenie płatne po realizacji usługi, w terminie 14 dni od wystawienia faktury. 
   
  6. Kryteria oceny ofert 
  Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne określone w punkcie 8 niniejszego zapytania. Kryterium podstawowym oceny jest cena usługi.
  Równoległe złożenie skutecznej oferty w zakresie opracowania graficznego będzie dodatkowym atutem.
  
  7. Sposób i termin składania ofert 
  
  Pisemne oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 1 czerwca 2016 r. do godz. 16:00 dnia 10 czerwca 2016 r.:
  •	bezpośrednio w siedzibie InQbe Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa lub miejscu prowadzenia projektu – ul. Towarowa 9/36, 10-416 Olsztyn.
  •	pocztą (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.)
  •	faksem na nr 0 89 532 06 06. 
  •	mailem na adres: mprzylecka@inqbe.pl
   8. Sposób przygotowania oferty 
  
   Oferta musi zawierać: 
  •	nazwę i adres oferenta, numer telefonu lub adres e-mail
  •	oświadczenie wykonawcy, iż posiada umiejętności do wykonywania przedmiotu zamówienia
  •	oferowaną cenę całkowitą usługi 
  •	termin wymagalności oferty
  Oferta powinna być podpisana przez osoby reprezentujące oferenta. 
   
  9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów 
  
  Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy, na stronie internetowej Zamawiającego www.inqbe.pl w zakładce „Zamówienia”, 
  w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia w którym mija termin przyjmowania ofert.
   
  Olsztyn, 01.06.2016 r.
  

   


  dodano: 01.06.2016 r. 08:00