Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe - grafika do mobilnych książeczek

   apytanie ofertowe
  - GRAFIKA DO KSIĄŻECZEK MOBILNYCH -
   
  1. Zamawiający 
  "InQbe"  Sp. z o. o. 
  ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa,
  tel.: +48 89 532 06 06 fax: +48 89 532 06 06 ,
  e-mail: biuro@inqbe.pl 
  Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie zamówienia, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów:
  Marta Przyłęcka, Tel. 606 600 374; e-mail: mprzylecka@inqbe.pl
   
  2. Tytuł projektu 
  „ InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych” 
  Projekt dofinansowany w ramach: 
  Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji 
  Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej 
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   
  3. Przedmiot zamówienia 
  Przedmiotem zamówienia jest: 
  Stworzenie grafiki do książeczek w formie aplikacji mobilnej 
  Zamówienie zawiera:
  1. Projekt graficzny postaci przewodniej  - nietoperza
  2. Stronę tytułową
  3. 10-12 plansz graficznych bajki
  4. Karty słowne (obrazek i słowo)
  5. Graficzne elementy nawigacyjne
   4. Termin realizacji zamówienia pierwszej ksiażeczki
  31.08.2016r.
   
  Grafika do kolejnych książeczek wg ustaleń miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.
  5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności 
  Wynagrodzenie płatne po realizacji usługi, w terminie 14 dni od wystawienia faktury. 
   
  6. Kryteria oceny ofert 
  Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne określone w punkcie 8 niniejszego zapytania.  
  Kryterium podstawowym oceny jest cena usługi.
  Równoległe złożenie skutecznej oferty w zakresie stworzenia aplikacji będzie dodatkowym atutem.
  6. Sposób i termin składania ofert 
  Pisemne oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 1 czerwca 2016 r. do godz. 16:00 dnia 10 czerwca 2016 r.:
  bezpośrednio 
  - w siedzibie InQbe Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
  - w miejscu realizacji projektu - ul. Towarowa 9/36, 10-416 Olsztyn
  pocztą (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.)
  faksem na nr 0 89 532 06 06. 
  mailem na adres: mprzylecka@inqbe.pl
   8. Sposób przygotowania oferty 
   Oferta musi zawierać: 
  nazwę i adres oferenta, numer  telefonu lub adres e-mail
  oświadczenie wykonawcy, iż posiada umiejętności do wykonywania przedmiotu zamówienia
  oferowaną cenę całkowitą usługi 
  termin wymagalności oferty
  Oferta powinna być podpisana przez osoby reprezentujące oferenta. 
   
  9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów 
  Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy, na stronie internetowej Zamawiającego www.inqbe.pl, w zakładce „Zamówienia” terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia w którym mija termin przyjmowania ofert.
   
  Olsztyn, 01.06.2016 r.
  dodano: 01.06.2016 r. 08:00