Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe - świadczenie usług dostępu do Internetu

   
   Zapytanie ofertowe
  1. Zamawiający
   
  InQbe sp. z o.o.
  Ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn
  Tel. 89 532 06 06
   
  Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów:  Marta Przyłęcka, tel (89) 532 06 06
   
   
  2. Tytuł projektu
  InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych
  Projekt dofinansowany w ramach:
  3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji
  Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


  3. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie. Usługa powinna mieć co najmniej następujące parametry:

  1. Prędkość transmisji danych 15 Mb/s upload (od użytkownika) i 15 Mb/s download (do użytkownika)
  2. Minimum 8 publicznych numerów IP
  3.
  Brak limitów w ilości pobieranych i wysyłanych danych 
  4. Interfejs po stronie Zamawiającego w standardzie Ethernet lub WiFi 802.11 (zgodnie z IEEE)

   4. Termin realizacji zamówienia

  od 15 marca 2010 roku do 15 marca 2011 lub na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

  5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności

  Wynagrodzenie płatne przelewem bankowym w terminach określonych umową świadczenia usług.


  6. Koszt dostawy

  Nie dotyczy.


  7. Kryteria oceny ofert

  Każda z ofert zostanie oceniona według poniższych kryteriów:

  ? kryterium oceny stanowi cena usługi w ujęciu rocznym tj. za 12 pełnych miesięcy, powiększona o ewentualne jednorazowe koszty uruchomienia usługi

  8. Sposób i termin składania ofert

  Pisemne oferty prosimy przesyłać w terminie od godz 9:00 dnia 2 lutego 2010 r. do godz 16:00 dnia 9 lutego 2010 r. w siedzibie InQbe Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10?416 Warszawa.

  9. Sposób przygotowania oferty

  Oferta musi zawierać:
   
  1.
  nazwę i adres oferenta, kopię dokumentu rejestrowego
   2.
  oświadczenie wykonawcy, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień albo informację o tym, że oferent jest jedynie pośrednikiem i nie świadczy usługi bezpośrednio ? w tym przypadku konieczne jest zamieszczenie informacji o faktycznym dostawcy usługi i warunkach zawartej z nim umowy (umowa taka musi spełniać warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym),
   3.
  oferowaną cenę usługi w ujęciu miesięcznym (abonament miesięczny) oraz koszt jednorazowego podłączenia do sieci,
   4.
  informację o parametrach usługi ? prędkość transmisji danych do i od użytkownika oraz informację o limicie transfery danych lub jego braku.

  Oferta powinna zostać sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, mieć datę sporządzenia oraz podpisy osób reprezentujących oferenta.


  10. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów

  Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.inqbe.pl w sekcji ‘Przetargi’ w terminie 14 dni roboczych od ostatniego dnia w którym mija termin przyjmowania ofert.
   
  dodano: 02.02.2010 r. 14:26