Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe - konferencja online

  1. Zamawiający

  InQbe  Sp. z o.o.
  ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn,
  tel.: +48 89 532 06 06 fax: +48 89 532 06 06 ,
  e-mail: biuro@inqbe.pl

  Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie zamówienia, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów:
  Marta Przyłęcka, Tel. 606 600 374; e-mail: mprzylecka@inqbe.pl

  2. Tytuł projektu

  „ InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych”

  Projekt dofinansowany w ramach:
  Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji
  Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  3. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wykonanie usługi streamingu on-line konferencji „ Rola kapitału w sukcesie projektów technologicznych i internetowych”.

  Inne istotne wymagania:
  - transmisja dla 2.000 uczestników jednocześnie
  - strumień adaptacyjny dostosowujący jakość do parametrów łącza
  - wyświetlanie na urządzeniach mobilnych
  - filmowanie z min. dwóch kamer
  - montaż w czasie rzeczywistym, nakładanie napisów, grafik itp.
  - opcja czata, umożliwiająca zadawanie pytań uczestniczącym w konferencji
  - archiwizacja materiału video
  - czas trwania transmisji – 4 godziny

  4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

  Zamówienie musi zostać zrealizowane w dniu 21.12.2010r. w siedzibie Zamawiającego

  5. Forma wynagrodzenia oraz termin płatności

  Wynagrodzenie płatne po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od wystawienia faktury.

  6. Kryteria oceny ofert

  Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania merytoryczne ofert określone w pkt.3 oraz kryteria formalne określone w punkcie 9 niniejszego zapytania.  Podstawowe kryterium wyboru stanowi cena.

  7. Sposób i termin składania ofert

  Pisemne oferty prosimy składać w terminie od godz. 8:00 dnia 1 grudnia 2010 r. do godz. 16:00 dnia 6 grudnia 2010 r.:
  -  bezpośrednio w siedzibie InQbe Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 10-416  Olsztyn.
  -  pocztą (W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę nadania.)
  -  faksem na nr 0 89 532 06 06.

  8. Sposób przygotowania oferty

  Oferta musi zawierać:
  •    nazwę i adres oferenta,
  •    oświadczenie wykonawcy, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  •    oferowaną cenę usługi

  Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące oferenta.

  9. Termin wyboru oferty i sposób powiadomienia oferentów

  Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.inqbe.pl w sekcji "Przetargi" w terminie 7 dni roboczych od ostatniego dnia w którym mija termin przyjmowania ofert.

  Olsztyn, 01.12.2010 r.
  dodano: 01.12.2010 r. 11:43